Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Rekrutacja 2017/2018

 

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu składania przez absolwentów gimnazjów wniosków o przyjęcie do szkoły

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 11 maja 2017 r. zmieniającym Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia został przedłużony do 20 czerwca 2017 r.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (epizodyczne)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294451
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/rekrutacja-w-roku-szkolnym-20172018-20192020-dla-absolwentow-gimnazjum-rozporzadzenie-podpisane.html

  • ZARZĄDZENIE Nr  24/2017 POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
    z  dnia  13 kwietnia 2017  roku  w  sprawi
    e (Dokument pdf)

harmonogramu  czynności  w  postępowaniu rekrutacyjnym  oraz  w  postępowaniu  uzupełniającym  dla  kandydatów  do  szkół
ponadgimnazjalnych,szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla  dorosłych  w  województwie  pomorskim  na  rok  szkolny  2017/2018,  zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

ZAŁĄCZNIK NR 1 Harmonogram czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym

ZAŁĄCZNIK NR 2 Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym

 

 


logowanie do systemu rekrutacji - nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Podręcznik dla Kandydata  - system naboruhttp://www.gim33.gdansk.pl/sites/default/files/u4/lo1.jpg

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się nabór do klasy:

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone

do wyboru

Języki obce kl. I-II-III

Uwagi

IA

 

Grupa MG (mat-geo)

 

 

 

 

 

Grupa BCh (biol-chem)

 

 

matematyka 6-6-6

geografia 3-2-3

 

 

język angielski 5-6-6

 

 

biologia 4-4-5

chemia 2-3-3

 

fizyka

 

 

 

 

 

 

matematyka

fizyka

 

 

język angielski (5, 6, 6)

język niemiecki (2, 2, 2)

język francuski

(2, 2, 2)

w grupach zaawansowania

 

 

 

drugi język do wyboru

 

 

współpraca z:

PG,

GUMed-em,

UG

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Gdańsku,

ul. Wodnika 57

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Na podstawie:

Zarządzenia 24/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2017/2018, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

Na podstawie:

-  art. 149, 155, 165, 204 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);

-  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586);

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych:

 

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania – maksymalnie 200, której składnikami są:

 

1.      100 punktów- punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt.

2.      100 punktów- punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 72 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 punktów).

 

 

·         Klasa Ia grupa MG (mat-geo) – sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, geografia,  język angielski

 

·         Klasa Ia grupa BCh  (biol-chem) – sumuje się oceny z poszczególnych przedmiotów: język polski, matematyka, max (chemia, biologia),  język angielski

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

celujący

- 18 punktów

bardzo dobry

- 17 punktów

dobry

- 14 punktów

dostateczny

- 8 punktów

            dopuszczający                                   - 2 punkty

 

3.      osiągnięcia uczniawymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,które uwzględnia się w procesie rekrutacji (maksymalna ilość punktów do uzyskania - 28)

4.      za osiągnięcia wymienione w punkcie 3 punkty przyznaje się w sposób następujący:

a.      za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem -7 punktów,

b.      za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego -10 punktów,

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -7 punktów,

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego -5 punktów,

c.        za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim

-  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

-  tytułu laureata konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty

-  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

d.        za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

-  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

-  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

-  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

-  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 punkty

e.        za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

-  dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów

-  dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów

-  tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów

-  tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

-  tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty

f.         za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. b-e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

-  międzynarodowym - 4 punkty

-  krajowym - 3 punkty

-  wojewódzkim - 2 punkty

-  powiatowym - 1 punkt

g.        w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 4 wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.

h.        osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu -3 punkty.

  1. Wykaz konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego można odnaleźć na stronie www.kuratorium.gda.pl
  2. Przyjęcia laureatów olimpiad przedmiotowych dokonuje się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego i zarządzeń Pomorskiego Kuratora Oświaty niezależnie od przyjętych przez Szkołę kryteriów rekrutacji.

7.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

·         sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

·         kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

·         kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

·         ocena z matematyki Ia grupa MG

·         ocena z matematyki  Ia grupa BCh

8.      Do klasy pierwszej są przyjmowani tylko kandydaci, którzy złożą oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

9.      Kandydat do klasy pierwszej powinien wykazywać się znajomością języka angielskiego, języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym (orientacyjnie po 2-3 latach nauki), jako że we wszystkich klasach pierwszych w XXIV LO przewidziana jest nauka tych języków wg programu kontynuacji.

 

10.  Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych regulujerozporządzenieMinistra Edukacji Narodowej w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzeniaz dnia 2 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 31).

 

11.  Odwołania i prośby rozpatruje dyrektor szkoły wraz z wiecedyrektorem i Komisją Rekrutacyjną. Decyzja dyrektora jest ostateczna. O decyzji dyrektora, przyjęty kandydat jest powiadamiany telefonicznie (konieczne jest podanie w karcie informacyjnej, kwestionariuszu aktualnego kontaktu telefonicznego).

 

12.  Osoby składające odwołanie w celu uzyskania odpowiedzi o skutkach rozpatrzenia odwołania mogą skontaktować się ze szkołą osobiście lub telefonicznie pod numerem 058 340 75 60.

 

13.  Kandydaci do XXIV LO składają następujące dokumenty:

a.      Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

Wniosek należy wypełnić na stronie: www.nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.  Następnie wydrukować go i podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata dostarczyć do szkoły

b.      Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum – oryginał w momencie przyjęcia do szkoły.

c.       Poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - oryginał w momencie przyjęcia do szkoły.

d.      2 fotografie o wym. 30 x 40 mm 

e.      Kartę zdrowia, opinię poradni (jeśli taką posiada) - oryginał w momencie przyjęcia do szkoły.

f.        Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego – jeśli kandydata taką posiada.

g.      Kwestionariusz szkoły – w momencie przyjęcia do szkoły.

h.      Skrócony akt urodzenia - w momencie przyjęcia do szkoły.

TERMINARZ

TERMIN

WYDARZENIE

 

08.05.2017 r.

początek składania dokumentów – wniosków -  do XXIV LO

 

od 27 kwietnia 2017

(czwartek) do16 maja (wtorek)

(dotyczy szkół przeprowadzających sprawdziany uzdolnień kierunkowych)

 

20.06.2017 r.

do godz. 15.00

ostateczny termin składania dokumentów – wniosków - przez kandydatów

 

23-27.06.2017 r.

do godz. 15.00

dostarczenie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

07.07.2017 r.

godz. 12.00

ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły

 

od 10.07.2017 r. od godz. 12.00 do 13.07.2017 r. do godz. 15.00

 potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole, a także karty zdrowia

 

14.07.2017 r. godz. 12.00

 ogłoszenie przez Dyrektora listy przyjętych do szkoły

KWESTIONARIUSZ  DO XXIV Liceum Ogólnokształcącego - dokument pdf