Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

logowanie do systemu rekrutacji - nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji.
 
Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.
 

 

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse na dostanie się do szkoły!!!

 


Rekrutacja 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr  4 /2019
 
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
 
z dnia 30 stycznia 2019 r.
 
w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych dotychczasowych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych oraz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2019/2020
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,1290, 1669, 2245) w związku z art. 149, art. 155, art. 165, art. 187 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245)
 
zarządzam co następuje:
 
§1
 
Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej – załącznik nr 1.
 
§2
 
Ustala się na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020  terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych – załącznik  nr 2.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk

 

Materiały informacyjne dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

  • List Minister Edukacji Narodowej do RodzicówUczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum  - TUTAJ
  • Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 - TUTAJ
  • Ulotka opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. W materiale tym opisano szczegółowo zasady rekrutacji, w tym terminy egzaminów i sposób punktowania. - TUTAJ

 

W Kuratorium Oświaty w Gdańsku powstał punkt informacyjny ds. rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020: TUTAJ

Przyznawanie punktów w rekrutacji do szkół a zgłoszenia imprez dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2018/2019: TUTAJ

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.


logowanie do systemu rekrutacji - nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Podręcznik dla Kandydata  - system naboru

Krótki przewodnik po systemie - TUTAJ (pdf)http://www.gim33.gdansk.pl/sites/default/files/u4/lo1.jpg

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się nabór
do szkoły ponadpodstawowej

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone

do wyboru

Języki obce kl. I-II-III

Uwagi

IA

 

Grupa MG (mat-geo)

 

 

 

 

 

Grupa BCh (biol-chem)

 

matematyka

geografia

 

 

język angielski 

 

biologia 

chemia 

fizyka

 

 

 

 

 

 

matematyka

fizyka

 

język angielski 

język niemiecki 

język francuski

 

w grupach zaawansowania

 

 

 

drugi język do wyboru

 

współpraca z:

PG,

GUMed-em,

UG

 

W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się nabór
do szkoły ponadgimnazjalnej

Klasa

Typ klasy

Przedmioty rozszerzone obowiązkowe

Przedmioty rozszerzone

do wyboru

Języki obce kl. I-II-III

Uwagi

IA

 

Grupa MG (mat-geo)

 

 

 

 

 

Grupa BCh (biol-chem)

 

matematyka

geografia

 

 

język angielski 

 

biologia 

chemia 

fizyka

 

 

 

 

 

 

matematyka

fizyka

 

język angielski 

język niemiecki 

język francuski

 

w grupach zaawansowania

 

 

 

drugi język do wyboru

 

współpraca z:

PG,

GUMed-em,

UG

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i dotychczasowego gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020. - TUTAJ

 

 

TERMINARZ

TERMIN

WYDARZENIE

 

13.05.2019 r.

początek składania dokumentów – wniosków

wraz  z  dokumentami  potwierdzającymi  spełnianie przez  kandydata  warunków  lub  kryteriów  branych  pod  uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 6 czerwca

(dotyczy szkół przeprowadzających sprawdziany uzdolnień kierunkowych)

 

18.06.2019 r.

do godz. 15.00

ostateczny termin składania dokumentów – wniosków - przez kandydatów

 

do 19.06.2019 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

 

21-25.06.2019 r.

do godz. 15.00

dostarczenie przez kandydatów kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty

 

05.07.2019 r.

godz. 10.00

ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 10.07.2019 r. do godz. 14.00

 potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w danej szkole, a także karty zdrowia

 

12.07.2019 r. od godz. 12.00

 ogłoszenie przez Dyrektora listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły