Rekrutacja do Gimnazjum nr 33

Zasady rekrutacji do gimnazjum
(dokument pdf)

 

Strona rekrutacji

Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji do I klasy gimnazjum w roku szkolnym 2016/17
Podręcznik dla kandydata
Podręcznik dla kandydata
Oświadczenie
Załącznik nr 1 do Zgłoszenia Rekrutacyjnego do gimnazjum obwodowego

KWESTIONARIUSZ SZKOŁY


Regulamin rekrutacji do Gimnazjum nr 33 im. Stefana Banacha
do klas I na rok szkolny 2016/2017

kwestionariusz szkoły  - TUTAJ


Dyrektor ZSO Nr 2/Gimnazjum nr 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku

ogłasza zapisy do klas I na rok szkolny 2016/2017

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z kwestionariuszem i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
    w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się w terminie:

od 09.05.2016r. do 22.06.2016r.

od 09.05.2016r. do 25.05.2016r. – w przypadku klasy sportowej

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej przy rekrutacji do klasy sportowej odbywa się w terminach do wyboru:

14.05.2016r. (sobota) godz. 1100 lub 20.05.2016r. (piątek) godz. 1700 w sali sportowej ZSO Nr 2.

3. Do klasy sportowej z piłką ręczną przyjmuje się kandydatów, którzy dostarczą:

a)  orzeczenie lekarskie do uprawiania piłki ręcznej;

b)  zgodę rodziców i zaliczoną próbę sprawności fizycznej;

Uwaga: jeśli jest więcej kandydatów - na pierwszym etapie bierze się pod uwagę wynik próby sprawnościowej, na drugim etapie - łącznie kryteria: wynik sprawdzianu po 6 klasie, świadectwo z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia (konkursy, olimpiady, wolontariat), na trzecim etapie -  kryteria ministerialne

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej w terminie:

od 01.06.2016r. do 17.06.2016r.do godz. 1200.

5. Dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w terminie:

od 24.06.2016r. do 28.06.2016r. do godz. 1200.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

a) kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w terminie 01.07.2016r. do godz. 1200,

(istnieje możliwość złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu o ile nie zostały one złożone wcześniej w terminie:

od 01.07.2016r. od godz. 1200 do 05.07.2016r. do godz. 1500

b) kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w terminie od 06.07.2016r. od godz. 1200.

7. Strona internetowa dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych: www.edu.gdansk.pl. Elektroniczna rekrutacja do gimnazjów obejmuje szkoły prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk.

8. Wybór szkół.

Szkoła obwodowa- szkoła w rejonie miejsca zamieszkania kandydata, w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki

a.    Deklaracja nauki w gimnazjum obwodowym

·   należy potwierdzić szkołę obwodową

· w przypadku uczniów zamieszkałych pod adresem zameldowania potwierdzenie szkoły jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do gimnazjum obwodowego,

· w przypadku innego adresu zameldowania niż adres zamieszkania, należy w szkole obwodowej potwierdzić miejsce zamieszkania przez złożenie Formularza rekrutacyjnego do gimnazjum obwodowego wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania z zamiarem stałego pobytu oraz do ww. oświadczenia załączyć kopię zeznania podatkowego rodzica/rodziców za ostatni rok podatkowy w części dotyczącej miejsca zamieszkania.

 

b.    Deklaracja nauki w gimnazjum innym niż obwodowe

·   należy utworzyć listę preferencji - ustalić kolejność szkół, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, szkoła ta będzie nazywana szkołą I–go wyboru,

·   można wybrać maksymalnie 3 gimnazja spoza obwodu,

·   należy wydrukować wniosek i złożyć w gimnazjum pierwszego wyboru,

·   kwalifikowanie do szkoły dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum i tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,

·   kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do jednego z wybranych gimnazjów, automatycznie zostanie przyjęty do swojego gimnazjum obwodowego,

 

W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie większa niż liczba miejsc wolnych, którymi szkoła dysponuje gimnazjum brane będą pod uwagę dodatkowe kryteria określone w statucie szkoły. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów

c. Potwierdzenie woli nauki

·   należy złożyć w terminie wskazanym przez szkołę dokumenty kwalifikujące do wybranego przez kandydata gimnazjum i wymagane przez szkołę

·    absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do Gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.

d. Dodatkowe wymagania.
Kandydat do Gimnazjum nr 33 składa dodatkowo w sekretariacie szkoły Szkolny Kwestionariusz, w którym dodatkowo zaznacza zainteresowania, brane pod uwagę przy rekrutacji:

- zainteresowania matematyczne i –sportowe (LA i koszykówka)

- matematyczno-fizyczno-geograficzne

- biologiczno-chemiczne

- humanistyczno-dziennikarskie

- lingwistyczne

- informatyczne 

- informatyczne i sportowe (piłka ręczna)

Szkolny Kwestionariusz kandydata do gimnazjum można  pobrać ze strony  www.gim33.gdansk.pl - (TUTAJ) lub w sekretariacie szkoły.Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Statucie Szkoły Rozdział VI - Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 33 w Gdańsku - www.gim33.gdansk.pl

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat (jego rodzic/prawny opiekun) nie złoży oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznacza to rezygnację z miejsca w tej szkole i automatyczne wpisanie na listę uczniów gimnazjum obwodowego.


Strona Kuratirum Oświaty w Gdańsku dot. rekrutacji - http://www.kuratorium.gda.pl/page304.html

Zarządzenie 05/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny 2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności

Zarządzenie 10/2016 zmieniające Zarządzenie Nr 5/2016

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2016/2017

Wykaz konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017

 


 
 
Zasady rekrutacji do I klasy gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 (deklaracja nauki w gimnazjum obwodowym; deklaracja nauki w gimnazjum innym niż obowodowe) - TUTAJ 

Dokumenty do pobrania - TUTAJ (strona GPE)


  • Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Statucie Szkoły - Wyciąg ze Statutu ZSO Nr 2 - TUTAJ (dokument pdf)


Wykaz ulic obwodu szkolnego - wykaz ulic.pdf