Dokumenty szkolne

Projekty dokumentów 2019/2020:

- Statut Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Banacha - TUTAJ

- Statut XXIV Liceum Ogólnokształcącego  - TUTAJ

 

  • kalendarz imprez  w XXIV LO - TUTAJ
  • kalendarz imprez  w SP 33 - TUTAJ
  • kalendarz imprez w SP 33 "0", I - III - TUTAJ
  • Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 -  TUTAJ
  • Program profilkatyczno-wychowawczy Szkoły podstawowej Nr 33 klasy "0", I - II - TUTAJ
  • Program profilaktyczno-wychowawczy XXIV Liceum Ogolnokształcącego - TUTAJ

Regulamin świetlicy - TUTAJ

Plan pracy świetlicy - TUTAJ

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu - TUTAJ

Regulamin - gimnastyka korekcyjna - tutaj

Lżejszy placak=Zdrowe placy - tutaj


 

Przedmiotowy system oceniania:

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI / UCZNIÓW
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 
1. administratorem danych osobowych rodziców i uczniów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Wodnika 57, 80-299 Gdańsk, tel. 58 340 75 60, fax 58 340 75 62, gim33@gim33.gdansk.pl
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod email: iodo@gim33.gdansk.pl
3. dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, innych przepisów prawnych oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach:
a. realizacji obowiązku szkolnego oraz innych zadań szkoły,
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
d. realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasta Gdańsk,
zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia przez monitoring wizyjny zainstalowany w jednostce (art. 108a UPO),
f) w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3) odbiorcami danych osobowych rodziców i uczniów mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta Gdańsk przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.
5. Dane osobowe uczniów i rodziców będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Rodzic (opiekun prawny) posiada prawo do dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.