Historyczna

Liga zadaniowa z historii dla uczniów klas IV – VIII na rok szkolny
2019-2020

Uczniowie odpowiadają na pytania pisemnie  a swoje podpisane prace oddają nauczycielom historii w określonych terminach. Ocenie podlega wiedza, umiejętność wyszukiwania informacji i wypowiadania się w formie pisemnej a także estetyka pracy.

Powodzenia!

Liga zadaniowa nr 3                  
Termin oddania prac do 29.11.2019 r. do nauczycieli historii
Przeczytaj teksty źródłowe a następnie odpowiedz na pytania
 
Tekst 1 Starożytny Sumer
Oto oblicze mego miesięcznego pobytu w szkole: trzy są dni wypoczynku każdego miesiąca, świąt są trzy dni każdego miesiąca, wśród tego dwadzieścia cztery dni każdego miesiąca – to są dni, które spędzam w szkole; długie to są dni.
Życie szkolne( czytanka sumeryjska) XX w. p.n.e.
Pytania:
1.Jaki jest to rodzaj źródła historycznego? Kiedy  powstało?
2.Ile dni liczył sumeryjski miesiąc? Ile w nim było dni wolnych od nauki?
3.Czy autor tekstu lubił swoją szkołę? Podkreśl fragment, który o ty świadczy.
 
Tekst 2 Starożytna Grecja
Anacharsys:    Dlaczego Solonie, wasi młodzieńcy zachowują się w ten sposób? Jedni z nich obejmują się nawzajem i podcinają sobie nogi, drudzy się duszą i tłamszą w błocie jak tarzające się świnie. A przecież na początku nacierają się tłusto oliwą i jeden drugiego masuje bardzo uprzejmie. Lecz potem pochylają ku sobie głowy, zaczynają na siebie napierać
i zderzają się czołami jak para baranów. Ten szaleniec, jak się zdaje, wypluje sobie zęby- tak ma usta pełne krwi i piasku. Dlaczego ten tam urzędnik ich nie rozdziela i nie przerywa walki? Przeciwnie, podżega ich i chwali tego, który zadał cios.
Chciałbym wiedzieć, jaki jest cel tego wszystkiego? Zakrawa mi to raczej na szaleństwo niż na coś innego.
Solon:      Bądź dobrej myśli, drogi przyjacielu. To postępowanie nie jest obłędem. Dbamy o to, aby obywatele mieli i dusze szlachetne, i krzepkie ciała. Wierzymy, że tacy ludzie w czasie pokoju dobrze się spiszą, a na wojnie ocalą państwo i zachowają je w wolności i w szczęściu.
                                                                                                                Lukian, Anacharsys, II w. n.e.
Pytanie: W jakim celu starożytni Grecy uprawiali sport?
 
Tekst 3 Edukacja Rzymianina
Najpierw wychowanie domowe, którym początkowo zajmowali się rodzice. Mający pieczę nad całą rodziną pater familias (ojciec rodziny), szczególnie zajmował się wychowaniem synów. Dbał, aby znali rodzinną genealogię i historię rodu. W domowym atrium (głównym pomieszczeniu) zbierano pamiątki po wybitnych przodkach, których historię często opowiadała matka. Regularna nauka rozpoczynała się w siódmym roku życia i obejmowała naukę czytania i pisania. Uczono prostymi metodami - nauka pamięciowa, częste i  głośne powtarzanie oraz zabawa. Nie obywało się bez kar cielesnych, szczególnie wobec nieposłusznych i tych, którym nauka szła opornie.
Nauka podstaw obejmowała głównie czytanie, pisanie i liczenie i odbywała się w domu pod kierunkiem nauczyciela, którym był najczęściej grecki niewolnik lub w publicznej szkole
Pytania:
1. Kto zajmował się edukacją domową? Czego swojego syna uczył ojciec?
2. Od którego roku życia dziecko w Rzymie rozpoczynało regularną naukę?
3. Jakie stosowano metody nauczania?
4. Czego uczono na wczesnym etapie edukacji?
5. Czym różniła się edukacja dziecka w starożytnym Rzymie od współczesnej w Polsce?
 

 

Liga nr 2

Krzyżówka

Termin do 15.11.2019 do nauczyciela historii

 

 

Liga nr 1

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że w roku 2019  odbędą się uroczyste obchody 450 rocznicy podpisania unii lubelskiej.

Zad.1 Kiedy i jakie kraje podpisały unię lubelska? Podaj oficjalną nazwę państw- sygnatariuszy unii.

Zad.2 Dlaczego unię podpisano w Lublinie?

Zad.3 Kto i z jakich powodów dążył do zawarcia tej unii?

Zad.4 Jaki był najważniejszy skutek unii?

Zad.5 Jakie zmiany unia lubelska przyniosła Polsce? Podaj 3 przykłady.

 

Ostateczny termin oddania prac do 18.10.2019r.

pani Anna Sobczak